Otel/tatil ara:

* isteğe bağlı
 (€ toplam)
Grand Hotel Varna Otel 1 dan 4 in St. Constantine and Elena

(dan: 

)

dan: bir yere kadar:
Adults: children:

Yorum yaz / Bütün yorumlar →

 kötü   ortalama   mükemmel
Lütfen otel sınıflandırın:

Fiyat oranı:
Konum:
Personel / hizmet:
Oda /Konaklama:
Yemek:
Eğlence:

İnceleme başlığı ( bir cümle ile) ( isteğe bağlı):
Yorumunuz:
Arkadaşa öneririm

İsminiz:
Yolcu türü ( isteğe bağlı):
Konaklama tarihi ( isteğe bağlı):
Ülke ( isteğe bağlı):
E-mail ( isteğe bağlı):
otel için yorumlar:

Otel puan:

hotel rating 6 out of 10 6/10 based on 3 yorumlar

Fiyat oranı: Fiyat oranı: 2.7 out of 5Fiyat oranı: 2.7 out of 5Fiyat oranı: 2.7 out of 5 | 2.7 out of 5
Konum: Konum: 2.3 out of 5Konum: 2.3 out of 5 | 2.3 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3.3 out of 5Personel / hizmet: 3.3 out of 5Personel / hizmet: 3.3 out of 5 | 3.3 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3.0 out of 5Oda /Konaklama: 3.0 out of 5Oda /Konaklama: 3.0 out of 5 | 3.0 out of 5
Yemek: Yemek: 3.5 out of 5Yemek: 3.5 out of 5Yemek: 3.5 out of 5Yemek: 3.5 out of 5 | 3.5 out of 5
Eğlence: eğlence: 4.5 out of 5eğlence: 4.5 out of 5eğlence: 4.5 out of 5eğlence: 4.5 out of 5eğlence: 4.5 out of 5 | 4.5 out of 5

+ İnceleme by
10.02.2017 11:27

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Nisan 2015
Yolcu türü: Arkadaşlar/şirket tatile

Grand Hotel Varna

+ İnceleme by
05.08.2014 05:08

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Temmuz 2014
Yolcu türü: çoçuklu aile

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5<b>Otel puan</b>: 5 out of 5 | 5 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5 | 3 out of 5
Konum: Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5Konum: 4 out of 5 | 4 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5Personel / hizmet: 4 out of 5 | 4 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5Oda /Konaklama: 5 out of 5 | 5 out of 5
Yemek: Yemek: 4 out of 5Yemek: 4 out of 5Yemek: 4 out of 5Yemek: 4 out of 5 | 4 out of 5
Eğlence: eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5eğlence: 5 out of 5 | 5 out of 5

Grand Hotel Varna

Îòåëü ïîñòğîåí â 70-å ãîäà, íî âñ¸ æå ïğîèçâîäèò ïğåêğàñíîå âïå÷àòëåíèå. Íîìåğ ïğîñòîğíûé, êğîâàòè áîëüøèå, âàííàÿ ÷èñòàÿ. Ïèòàíèå íåïëîõîå, âûáîğ ğàçíîîáğàçíûé. Òåğğèòîğèÿ øèêàğíàÿ, ïëÿæ äîñòàòî÷íî ÷èñòûé. Áàññåéíû( îñîáåííî êğûòûé , òåğìàëüíûé)-âåëèêîëåïíû. Äëÿ äåòåé ïëîùàäêà, ìèíè-äèñêî- âñå îòëè÷íî!Îáñëóæèâàíèå êàê âåçäå â Áîëãàğèè, óëûáàşòñÿ, íî äåëàòü íå ñïåøàò.

+ İnceleme by
25.09.2013 11:48

Arkadaşa öneririmArkadaşa öneririm

Konaklama tarihi: Eylül 2013
Yolcu türü: tek başına tatil

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5<b>Otel puan</b>: 3 out of 5 | 3 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5Fiyat oranı: 3 out of 5 | 3 out of 5
Konum: Konum: 2 out of 5Konum: 2 out of 5 | 2 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5 | 3 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5Oda /Konaklama: 3 out of 5 | 3 out of 5
Yemek: Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5Yemek: 3 out of 5 | 3 out of 5
Eğlence: eğlence: 4 out of 5eğlence: 4 out of 5eğlence: 4 out of 5eğlence: 4 out of 5 | 4 out of 5

Grand Hotel Varna

If it is a 4-star hotel, then it is rated only by Bulgarian stars, they don't shine as bright. Apart from limitless food buffet, there is not much to appreciate about the hotel. Yes, the pool is nicer than everything else in the area, but that's not enough for the average tourist. I think it is not really the hotel's fault that everything is below the average quality, it is just that the entire area (and possibly country) fails to understand good service.

+ İnceleme by
22.08.2008 10:11

Otel puan: <b>Otel puan</b>: 1 out of 5 | 1 out of 5
Fiyat oranı: Fiyat oranı: 2 out of 5Fiyat oranı: 2 out of 5 | 2 out of 5
Konum: Konum: 1 out of 5 | 1 out of 5
Personel / hizmet: Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5Personel / hizmet: 3 out of 5 | 3 out of 5
Oda /Konaklama: Oda /Konaklama: 1 out of 5 | 1 out of 5

Grand Hotel Varna

DO NOT go there! This a very dirty hotel rooms with walls mucegaiti, very big mess, all inclusive very weak. If you want good food and drink must be purchased. In conclusion, the hotel looks like one of 2 stars.